logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Zřizovatel školy

logo jmk 250x

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes922
Včera683
Týden4058
Měsíc16987
CELKEM1898381

 • Vaše IP adresa: 3.236.145.153
 • Webový prohlížeč: Unknown
 • verze:

6
Online

Obory vzdělání

Naše škola organizuje výuku ve dvou budovách a to Pontassievská 3 a Přemyslovců 4 Znojmo.

Plné verze ŠVP všech realizovaných oborů vzdělání jsou veřejně přístupné v ředitelně a na vrátnici školy (Pontassievská 3, Znojmo).

Všechny studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

 Gymnázium čtyřleté (G4) 79-41-K/41

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. V souladu s cíli gymnaziálního vzdělávání je studium koncipováno jako všeobecné, studenti získávají široké vědomosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve 3. a zejména ve 4. ročníku dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. Ve 3. ročníku si volí první dva volitelné předměty (např. konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, programování, ekonomie) a ve 4. ročníku další dva s ohledem na svou budoucí profesionální orientaci (např. semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 5 4 4 3 16
Fyzika 3 3 3 -- 9
Chemie 2 3 2 -- 7
Biologie 3 3 2 -- 8
Zeměpis 3 2 2 -- 7
Základy společenských věd 1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 3 -- 7
Hudební výchova 2 2 -- -- 4
Výtvarná výchova 2 2 -- -- 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika a výpočetní technika 1 -- -- 2 3
1. volitelný předmět -- 2 2 2 6
2.volitelný předmět     2 2 4
3.volitelný předmět       3 3
4.volitelný předmět       3 3
Celkem 34 34 34 30 132

Volitelné předměty G4

druhý ročník – jeden předmět z nabídky:

 • konverzace v anglickém jazyce
 • konverzace v německém jazyce
 • francouzský jazyk

třetí ročník – jeden předmět z nabídky:

 • programování
 • ruský jazyk
 • španělština
 • cvičení z matematiky
 • deskriptivní geometrie
 • latina
 • ekonomika a marketing

čtvrtý ročník – dva předměty z nabídky:

 • český jazyk – seminář
 • ZSV – seminář
 • biologie – seminář
 • chemie – seminář
 • fyzika – seminář
 • dějepis – seminář
 • zeměpis – seminář
 • matematika – seminář
 • informatika – seminář

 Gymnázium osmileté (G8) 79-41-K/81

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

UČEBNÍ PLÁN

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura         4 3 3 4 14
Český jazyk 5 4 4 4         17
Cizí jazyk 1 3 3 3 3 3 3 4 4 22
Cizí jazyk 2  2  2 3 3 3 3 3 3 22
Matematika 4 4 4 4 5 4 4 3 32
Fyzika 2 2 2 2 3 3 3   17
Chemie   2 2 2 2 3 2   13
Biologie 2 2 2 2 3 3 2   16
Zeměpis 2 2 2 2 3 2 2   15
Občanská výchova 1 1 1 1         4
Základy společenských věd         1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3   15
Hudební výchova 1 1 1 1 2 2     8
Výtvarná výchova 2 2 1 1 2 2     10
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Informatika     2 1         3
Informatika a výpočetní technika         1     2 3
1. volitelný předmět   1 1 2   2 2 2 10
2. volitelný předmět             2 2 4
3. volitelný předmět               3 3
4. volitelný předmět               3 3
Celkem 28 30 32 32 34 34 34 30 254

Volitelné předměty G8

šestý ročník – jeden předmět z nabídky:

 • konverzace v anglickém jazyce
 • konverzace v německém jazyce
 • francouzský jazyk

sedmý ročník – jeden předmět z nabídky:

 • programování
 • ruský jazyk
 • španělština
 • cvičení z matematiky
 • deskriptivní geometrie
 • latina
 • ekonomika a marketing

osmý ročník – dva předměty z nabídky:

 • český jazyk – seminář
 • ZSV – seminář
 • biologie – seminář
 • chemie – seminář
 • fyzika – seminář
 • dějepis – seminář
 • zeměpis – seminář
 • matematika – seminář
 • informatika - seminář
 Pedagogické lyceum (PL) 78-42-M/03

Budova Pontassievská 3, Znojmo

 Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. Součástí přihlášky je i přiložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Tento obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolventi, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ, mohou po složení maturitní zkoušky vykonávat funkci asistenta pedagoga a asistenta volného času.

Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán platný od 1. 9. 2017

Vyučovací předměty Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty          
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14 (+EsV/4)
Jazyk anglický*1 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Cizí jazyk – N, F, R*1 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 2 2 2 2 8 (+ EkV/3)
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis - 3 - - 3
Fyzika 3 - - - 3
Chemie 2 - - - 2
Biologie 2 2 2 - 6
Matematika 4 4 4 3 15
Tělesná výchova*1 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Výtvarná výchova*1 2/2 - - - 2/2
Hudební výchova*1 2/2 - - - 2/2
Dramatická výchova*1 2/2 - - - 2/2
Informační a kom. tech. 1 1/1 1/1 2/2 1/1 5/5
Pedagogika - 2 2 2 6
Psychologie - 2 2 2 6
Volitelné předměty          
Volitelné specializace*2          
(tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova) - 4 4 4 12
Volitelné předměty*3 - - - 2x2 4
Odborná praxe     2 týdny 2 týdny  
Nepovinné předměty*4          
Kurzy*5          
(plavecký, lyžařský, sportovně-turistický, atleticko-herní)          
Celkem 33 33 32 30 128

Poznámky k učebnímu plánu:
*1    Žáci se dělí v označených předmětech na skupiny
*2    Žák si volí jednu specializaci z nabídky
*3    Žák si volí 2 volitelné předměty z nabídky. Nabídka volitelných předmětů může být upravována dle aktuálního zájmu žáků a personálních podmínek školy. Učební osnovy volitelných předmětů jsou přílohou tohoto dokumentu a tvoří jeho nedílnou součást.
Základní nabídka volitelných předmětů:
  jazyk anglický - volitelný
  jazyk německý, francouzský, ruský  - volitelný (podle jazyka, ve kterém se žák vzdělává od 1. ročníku)
  základy společenských věd - volitelný
  dějepis - volitelný
  biologie - volitelná
  informační a komunikační technologie - volitelný
  pedagogika - volitelná
  psychologie – volitelná
  matematika - volitelná
*4    Mimoškolní aktivity (např. sborový zpěv, sportovní hry, cizí jazyk, latina) jsou realizovány při dostatečném počtu přihlášených žáků a podle personálních a finančních podmínek školy.
*5    Kurz lyžařský a sportovně - turistický je určen všem žákům oboru, kurz plavecký a atleticko-herní je určen pro žáky, kteří si zvolili specializaci tělesné výchovy. Kurzy se realizují v rozsahu 5-7 dní a podle podmínek školy.

Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) 75-31-M/01

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou chlapci i dívky po ukončení ZŠ. Předpokladem je dobrý zdravotní stav (potvrzení lékaře) a bezchybná výslovnost. Možnosti uplatnění nacházejí absolventi v mateřských školách, soukromých agenturách péče o děti v ČR i v zahraničí, ve školních družinách, školních klubech, dětských domovech, domovech mládeže, domech dětí a mládeže, případně mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách příbuzného zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán

Předměty povinné 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 2 2 2 - 6
Dějepis 2 2 - - 4
Zeměpis 1 - - - 1
Biologie 2 2 2 - 6
Chemie 1 - - - 1
Fyzika 1 - - - 1
Matematika 4 3 3 3 13
Informační a komunikační technologie 2 2 - - 4
Pedagogika 2 2 2 2 8
Psychologie 1 2 2 2 7
Učební praxe - - 3 4 7
           
Výtvarná výchova 2 3 2 2 9
Hudební výchova 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 3 3 2 10
Osobnostní a dramatická výchova 2 1 - - 3
Hra na hudební nástroj 2 2 2 2 8
Literární a jazyková výchova - 2 1 - 3
           
Volitelný předmět 1 (výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, osobnostní a dramatická výchova) - - 2 2 4
           
Volitelný předmět 2 (psychologie, matematika, dějepis, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, informační a komunikační technologie) - - - 2 2
Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 2 týdny 4 týdny  
 • Od 3. ročníku si žák volí specializaci – Vv, Hv, Tv (podle zájmů žáků i ekonomických možností školy)
 • Od 4. ročníku si volí volitelný předmět dle nabídky školy
 • Škola organizuje kurzy a zahraniční pobyty prohloubení jazykových dovedností žáků
 • Povinnou součástí studia je plavecký výcvik, lyžařský a sportovně turistický kurz!
 Sociální činnost (SČ) 75-41-M/01

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou studenti po úspěšném ukončení ZŠ i s případnou změnou pracovní schopnosti. Absolventi nacházejí uplatnění jako výchovní pracovníci v sociálních zařízeních, v různých ambulantních i pobytových zařízeních, terénních službách i v managementu sociálních služeb. Absolventi studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách odpovídajícího zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  
Název předmětu počet hodin týdně počet hodin za studium
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 (anglický, německý) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Cizí jazyk 2 (anglický, německý)   2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6)
Základy společenských věd   2 2 2 6
Dějepis 2 2     4
Zeměpis 2       2
Biologie 2 2 2   6
Chemie 2       2
Fyzika 2       2
Matematika 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 4 3 11
Informační a komunikační technologie 2 (2) 1 (1) 1 (1)   4 (4)
Sociální politika (+právo) 2 3 (1) 2 2 9
Učební praxe     3 4 7
Pedagogika 2 2 2 2 8
Hudební výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Výtvarná výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Pracovní praktikum   2 2   4
Volitelné předměty          
Volitelný předmět 1 (HV/VV/ODV)     2 2 4
Volitelný předmět 2       2 2
Volitelný předmět 3       2 2
Psychologie     2 2 4
Osobnostní a dramatická výchova 2 (2) 2 (2)     4
Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 2 týdny 4 týdny  
CELKEM 32 32 32 32 128

Poznámky k učebnímu plánu:
1)    Disponibilní hodiny (32) byly využity především k posílení hodinové dotace některých předmětů. Dále byly využity k zavedení druhého cizího jazyka (anglického/německého), předmětu pracovní praktikum, volitelného předmětu 2 a volitelného předmětu 3.
2)    K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast jazykové vzdělávání bylo využito 5 hodin dotace pro vzdělávací oblast estetické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti estetické vzdělávání je integrováno převážně v předmětu český jazyk a literatura, částečně v předmětu výtvarná výchova a částečně v předmětu základy společenských věd.
3)    Dle rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost jde závazně o zavedení jednoho cizího jazyka. Škola v rámci podpory jazykového vzdělávání využila 2 disponibilní hodiny pro posílení hodinové dotace prvního cizího jazyka (anglického/německého) a 6 disponibilních hodin bylo využito na zavedení druhého cizího jazyka (německého/anglického) od 2. ročníku.
4)    Při zahájení studia v 1. ročníku žáci volí cizí jazyk 1 (anglický/německý) a jsou děleni na skupiny podle pokročilosti. Od 2. ročníku je vyučován cizí jazyk
5)    K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast společenskovědní vzdělávání bylo využito 3 hodinové dotace vzdělávací oblasti ekonomické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti ekonomické vzdělávání je integrováno v předmětu základy společenských věd.   
6)    Minimální hodinová dotace předmětu tělesná výchova dle RVP je v 1. až 4. ročníku 2 hodiny týdně; ve 3. ročníku je hodinová dotace posílena o 2 hodiny a ve 4. ročníku o 1 hodinu, neboť v obsahu učiva tělesná výchova je v těchto dvou ročnících integrováno učivo zdravotní tělesné výchovy.
7)    Číslo v závorce za číslem stanovujícím hodinovou týdenní dotaci předmětu udává počet hodin, kdy se třída na výuku předmětu dělí.
8)    Část učiva vzdělávací oblasti společenskovědní vzdělávání Člověk a právo je integrována v předmětu sociální politika ve 2. ročníku.  
9)    Základní nabídka pro volitelné předměty 2 a 3:

 • jazyk německý – volitelný
 • jazyk anglický – volitelný
 • matematika – volitelná
 • základy společenských věd – volitelný
 • dějepis - volitelný
 • psychologie – volitelná
 • informační a komunikační technologie – volitelný Nabídka volitelných předmětů může být upravována dle aktuálního zájmu žáků a personálních podmínek školy.

       Učební osnovy volitelných předmětů jsou přílohou tohoto dokumentu a tvoří jeho nedílnou součást.
10)    Mimoškolní aktivity (např. sborový zpěv, sportovní hry, cizí jazyk) jsou realizovány při dostatečném počtu přihlášených žáků a podle personálních a finančních podmínek školy.

 Obchodní akademie (OA) 63-41-M/02

Budova Přemyslovců 4, Znojmo

Obchodní akademie je tradiční obor středoškolských ekonomických studií, který v poslední době prošel aktualizací. Koncepčně vychází z nároků trhu práce a zaměřuje se na zásadní zvýšení klíčových kompetencí absolventa. Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. Čtyřleté studium vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro univerzální uplatnění v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se o činnosti při zajišťování materiálu, investic, zaměstnanců, prodeje a efektivní zpracování ekonomických informací prostředky výpočetní techniky. Organickou součástí studijních požadavků je odpovídající důraz na jazykové znalosti v odborném prostředí. Žáci jsou vedeni v průřezu několika disciplín k získání standardní uživatelské úrovně při práci na informačních a komunikačních technologiích (především na PC) a znalost administrativních úkonů na úrovni požadované v rámci EU.

Ve vzdělávacím programu jsou kromě odborných disciplín zahrnuty rovněž všeobecné a obecně odborné předměty, které umožňují absolventům širší uplatnění v oblasti dalšího zvyšování kvalifikace (VŠ, VOŠ) a účast v celoživotním vzdělávání na úrovni různých pracovních pozic. Koncepce oboru je formována aktuální nabídkou pracovního uplatnění v širším slova smyslu (republika, kraj) i lokálních podmínkách (okres). Podle průzkumu uplatnění absolventů je zřejmé, že vzdělání v daném oboru je velmi vhodnou přípravou na profese účetních, mzdových účetních, personalistů, obchodních zástupců, sekretářek, asistentů řídících pracovníků, ekonomů organizací. Bývalí žáci dnes pracují jako referenti různých agend, státní správy a samosprávy, objevují se na postech organizací zabývajících se skladováním a výměnou zboží, reprezentují významné bankovní domy nebo organizace mediálního světa.

Učební plán:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  
Název předmětu počet hodin týdně počet hodin za studium
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
Cizí jazyk 1 (anglický, německý) 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2 (anglický, německý) 3 2 2 2 9
Písemná a ústní komunikace 3 2 2 0 7
Základy společenských věd 0 3 2 0 5
Dějepis 2 1 0 0 3
Právo 0 2 2 0 4
Matematika 3 3 3 3 12
Hospodářské výpočty 2 0 0 0 2
Informační technologie 2 2 1 1 6
Hospodářský zeměpis 2 1 0 0 3
Zbožíznalství 3 2 0 0 5
Ekonomika 2 2 2 2 8
Ekonomie 0 0 0 2 2
Marketing 0 0 0 1 1
Personalistika a mzdy 0 0 0 1 1
Statistika 0 0 2 0 2
Účetnictví 0 3 4 6 13
Finance a daně 0 0 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborná praxe 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Volitelné předměty
Volitelný předmět 1 0 0 2 0 2
Volitelný předmět 2 0 0 0 2 2
CELKEM 32 32 33 32 129
 Informační technologie (IT) 18-20-M/01

Budova Přemyslovců 4, Znojmo 

Odborník v oblasti informačních technologií, který bude schopen získané vědomosti a dovednosti užívat v souladu s potřebami osobního (odborného, kariérního) růstu v souladu se zájmy a potřebami organizace. Prostřednictvím IT prostředků bude aktivně podporovat rozhodování managementu, podílet se na řízení organizace, získávat a vyhodnocovat informace či navrhovat řešení, která bude schopen účinně předkládat a prezentovat na veřejnosti za podpo-ry IT nástrojů. V organizaci bude schopen zajistit a upravit technické a programové vybavení včetně instalace, uživatelské údržby, administrace a ochrany dat a zařízení.

Učební plán:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  
Název předmětu počet hodin týdně počet hodin za studium
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Technická angličtina 0 0 1 0 1
Německý jazyk 3 2 2 0 7
Základy společenských věd 2 1 0 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Právo 0 0 0 2 2
Matematika 4 3 4 4 15
Základy přírodních věd 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 1 0 0 3
Písemná a elektronická komunikace 3 2 0 0 5
Ekonomika 3 2 0 4 9
Ekonomické simulace 0 0 2 0 2
Finance a daně 0 0 2 0 2
Datové komunikace 2 2 0 0 4
Počítačové systémy 2 2 0 2 6
Počítačové sítě 0 2 3 0 5
Aplikace na PC 0 2 2 2 6
Grafika na PC 0 0 2 2 4
Webové aplikace 0 2 2 2 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborná praxe 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Volitelné předměty
Volitelný předmět 1 0 2 3 3 8
CELKEM 33 33 33 33 132
Technické lyceum (TL) 78-42-M/01

Budova Přemyslovců 4, Znojmo

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu. Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Učební plán:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  
Název předmětu počet hodin týdně počet hodin za studium
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Německý jazyk 3 3 2 2 10
Technická angličtina 0 0 0 1 1
Matematika 4 4 4 4 16
Základy společenských věd 0 0 2 2 4
Dějepis 2 2 0 0 4
Technická fyzika 0 2 2 0 4
Fyzika 3 3 2 2 10
Chemie 2 3 2 0 7
Biologie 2 1 0 0 3
Ekonomika 2 1 0 0 3
Informační technologie 2 2 2 2 8
Úvod do výpočetní techniky 2 0 0 0 2
Programování 0 0 2 2 4
Grafika na PC 0 2 2 0 4
CAD systémy 0 0 2 2 4
Technické kreslení a dokumentace 2 0 0 0 2
Deskriptivní geometrie 0 2 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborná praxe 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Volitelné předměty
Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 0 2 2
CELKEM 32 33 33 31 129
 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) 75-31-M/01 (zkrácená forma dálková - 3 roky)

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku v jiném oboru a mají zájem o doplnění kvalifikace.

Jedná se o dálkové tříleté studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Výuka bude probíhat jeden pracovní den v týdnu. Studium je bezplatné. Otevírá se jedna třída s počtem maximálně 25 studentů.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči, kteří:

 • vykonali maturitní zkoušku v jiném oboru
 • splnili podmínky přijímacího řízení (viz. Požadavky k přijímací zkoušce)
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o toto studium

Tento studijní obor bude otevřen v případě naplnění dostatečného počtu studentů.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Zkratka
Ročník
Celkem za studium
Předměty povinné
1.
2.
3.
Didaktika cizího jazyka *1
DA/DN
-
-
15
15
Biologie
Bi
10
15
7
32
Informační a komunikační technologie
IKT
10
0
0
10
Pedagogika
Pg
30
30
30
90
Psychologie
Ps
30
30
30
90
Výtvarná výchova *2
VV
25
25
25
75
Hudební výchova *2
HV
25
20
30
75
Tělesná výchova *2
TV
25
25
30
80
Osobnostní a dramatická výchova
ODV
25
15
-
40
Hra na hudební nástroj
HHN
30
25
25
80
Literární a jazyková výchova
LJV
-
15
-
15
Výtvarná výchova – volitelná *3
VVv
10
20
8
38 *3
Hudební výchova – volitelná *3
HVv
10
20
8
38 *3
Tělesná výchova – volitelná *3
TVv
10
20
8
38 *3
Celkem
 
220
220
200
640
 
*1    Žák si volí jeden cizí jazyk.
*2    Součástí učiva je i metodika daných předmětů. Maturitní zkoušku tvoří učivo výchovné i metodické části.
*3    Žák si na konci 1. pololetí 1. ročníku volí jednu výchovu, ze které je klasifikován od 2. pololetí 1. ročníku

1.  Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd.
2.  Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk: anglický nebo německý.
3.  Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v odborných učebnách apod.) a odborné praxe.

Přehled rozvržení týdnů ve školním roce
Činnost/ročník
1.
2.
3.
Vyučování podle rozpisu učiva
29
29
28
Odborná praxe *1
2
2
2
Plavecký kurz
0,5
 
 
Lyžařský výcvikový kurz s metodikou
 
0,5
 
Sportovní kurz s metodikou
 
 
0,5
Maturitní zkouška
 
 
1
Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce
0,5
0,5
0,5
Celkem týdnů
32
32
32

*1    Odborná praxe probíhá v 1. ročníku v mateřských školách, ve 2. ročníku ve školní družině, ve 3. ročníku v mateřské škole, příp. speciální mateřské škole, v dětském domově, domově mládeže, domě dětí a mládeže, speciálním výchovném zařízení, poradenském zařízení, zařízení pro dospělé a seniory atd.

Jazyková škola

Naše jazyková škola nabízí:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky organizuje jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Ve školním roce 2023/24 se tento kurz neotevírá. Pro školní rok 2024/2025 tento kurz připravujeme.

Ke stažení:

Organizace kurzu

Kurzy probíhají 5 dnů v týdnu, každý den 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:30 hod.), od 3. září 2018 do 29. června 2019. Základní vyučovací formou je vyučovací jednotka o délce 90 minut. Výuka se nekoná v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků. Posluchači se připravují ke státním jazykovým zkouškám (základní a všeobecné) nebo k mezinárodním zkouškám (cambridgeské zkoušky FCE a CAE, Goethe-Zertifikat nebo Österreich Zertifikat z němčiny). Státní jazykové zkoušky z angličtiny a němčiny lze skládat přímo v naší jazykové škole na konci školního roku, na cambridgeské zkoušky se lze ve škole zaregistrovat a uplatnit slevu z ceny zkoušky. Při větším počtu přihlášených studentů i tyto zkoušky proběhnou v naší jazykové škole.

Všichni vyučující mají vysokoškolskou aprobaci pro výuku jazyků, konverzaci NJ vyučuje kvalifikovaná rodilá mluvčí NJ. Do jednoletého pomaturitního studia se MŮŽE ZAPSAT KDOKOLI, tedy nejen maturanti ze středních škol.

Po přijetí a zaregistrování přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/19 bude uchazeč písemně informován o výsledku přijímacího řízení nejpozději 15. 8. 2018. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři školy nebo ji vyplnit online. Přepokládá se vstupní znalost jazyka na úrovní A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přijatých přihlášek a naplnění povolené kapacity kurzu maximálně 18 studentů. Po obdržení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč uhradit školné v plné výši nejpozději 24. 8. 2018. Teprve po zaplacení školného v plné výši se uchazeč stává studenem jazykového kurzu. Do kurzu lze přistoupit i v průběhu školního roku do naplnění kapacity maximálně 18 studentů a zaplacení poměrné části školného do konce školního roku.

Jazyková škola si vyhrazuje právo neotevřít roční intenzivní kurz Aj nebo NJ v případě, že nebude mít dostatek přihlášených studentů se zaplaceným školným do 24. 8. 2018. V takovém případě škola vrátí v plné výši již zaplacené školné.

ŠKOLNÉ na celý školní rok činí 20.000 Kč.

Úhrada školného na účet č. 86-4401380217/0100, variabilní symbol rodné číslo.

Ceny nezahrnují učebnice ani poplatky za zkoušky.

Pokud počet studentů v kurzu klesne pod úroveň rentability celého kurzu, navrhneme zbylým studentům navýšení platby nebo ukončení kurzu s návrhem na vrácení školného za neodučené hodiny do konce školního roku.

Cíle studia

Cílem programu je, aby absolventi pomaturitního studia dokázali samostatně a bezproblémově komunikovat v cizím jazyce v nejrůznějších životních situacích a aby ovládali veškeré gramatické struktury a slovní zásobu na příslušné jazykové úrovni. Získané dovednosti a poznatky tak absolventi mohou efektivně využít při svém dalším studijním nebo profesním rozvoji. Dalším cílem je umožnit našim studentům úspěšně složit mezinárodní zkoušku odpovídající jejich úrovni a vybranému jazyku, případně úspěšně vykonat státní jazykovou zkoušku.

Obsah studia

Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému slovu, zdokonalují si svůj psaný projev, slovní zásobu, poslech, práci s textem a gramatické znalosti komunikativní metodou.
Studijní plán pomaturitního studia je pečlivě vypracován našimi kvalifikovanými učiteli tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita studia a příprava na mezinárodní jazykové certifikáty.

Obsahově se studium skládá z následujících modulů:

 • všeobecný jazyk – gramatika, konverzace, čtení, psaní, poslech, rozšiřování slovní zásoby - studijním materiálem je základní cizojazyčná učebnice;
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – strategie, tipy, cílené procvičování, testování, pre-testing – doplňkové učebnice a studijní materiály;

Celkový počet hodin: cca 780 vyučovacích hodin. 

Učebnice: jsou přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám; dále jsou používány testy z minulých let a nové materiály. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního kurzu, na anglické učebnice je však poskytována 20 % - 25 % sleva.

Naše jazyková škola připravuje pro žáky školy i pro zájemce z řad veřejnosti následující zkoušky a certifikáty:

 1. Přípravu pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) z anglického a německého jazyka
 2. Přípravu pro získání státní jazykové zkoušky základní B2 Společného referenčního rámce pro jazyky
  • přihláška
  • směrnice
  • tematické okruhy AJ
  • tematické okruhy NJ
  • bližší informace - PaedDr. Jindřich Jansa, tel.: 601 694 999, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdílejte tento článek