logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

ISIC karty u nás ve škole

ISIC

Jazyková škola nabízí

Naše projekty

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes253
Včera720
Týden973
Měsíc16018
CELKEM1609495

 • Vaše IP adresa: 34.239.154.240
 • Webový prohlížeč: Unknown
 • verze:

8
Online

Naše škola organizuje výuku ve dvou budovách a to Pontassievská 3 a Přemyslovců 4 Znojmo.

Plné verze ŠVP všech realizovaných oborů vzdělání jsou veřejně přístupné v ředitelně a na vrátnici školy (Pontassievská 3, Znojmo).

Všechny studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.


Budova Pontassievská 3, Znojmo

Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. V souladu s cíli gymnaziálního vzdělávání je studium koncipováno jako všeobecné, studenti získávají široké vědomosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve 3. a zejména ve 4. ročníku dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. Ve 3. ročníku si volí první dva volitelné předměty (např. konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, programování, ekonomie) a ve 4. ročníku další dva s ohledem na svou budoucí profesionální orientaci (např. semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

Budova Pontassievská 3, Znojmo

 Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. Součástí přihlášky je i přiložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Tento obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolventi, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ, mohou po složení maturitní zkoušky vykonávat funkci asistenta pedagoga a asistenta volného času.

Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou chlapci i dívky po ukončení ZŠ. Předpokladem je dobrý zdravotní stav (potvrzení lékaře) a bezchybná výslovnost. Možnosti uplatnění nacházejí absolventi v mateřských školách, soukromých agenturách péče o děti v ČR i v zahraničí, ve školních družinách, školních klubech, dětských domovech, domovech mládeže, domech dětí a mládeže, případně mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách příbuzného zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou studenti po úspěšném ukončení ZŠ i s případnou změnou pracovní schopnosti. Absolventi nacházejí uplatnění jako výchovní pracovníci v sociálních zařízeních, v různých ambulantních i pobytových zařízeních, terénních službách i v managementu sociálních služeb. Absolventi studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách odpovídajícího zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Budova Přemyslovců 4, Znojmo

Obchodní akademie je tradiční obor středoškolských ekonomických studií, který v poslední době prošel aktualizací. Koncepčně vychází z nároků trhu práce a zaměřuje se na zásadní zvýšení klíčových kompetencí absolventa. Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. Čtyřleté studium vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro univerzální uplatnění v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se o činnosti při zajišťování materiálu, investic, zaměstnanců, prodeje a efektivní zpracování ekonomických informací prostředky výpočetní techniky. Organickou součástí studijních požadavků je odpovídající důraz na jazykové znalosti v odborném prostředí. Žáci jsou vedeni v průřezu několika disciplín k získání standardní uživatelské úrovně při práci na informačních a komunikačních technologiích (především na PC) a znalost administrativních úkonů na úrovni požadované v rámci EU. 

Budova Přemyslovců 4, Znojmo 

Odborník v oblasti informačních technologií, který bude schopen získané vědomosti a dovednosti užívat v souladu s potřebami osobního (odborného, kariérního) růstu v souladu se zájmy a potřebami organizace. Prostřednictvím IT prostředků bude aktivně podporovat rozhodování managementu, podílet se na řízení organizace, získávat a vyhodnocovat informace či navrhovat řešení, která bude schopen účinně předkládat a prezentovat na veřejnosti za podpo-ry IT nástrojů. V organizaci bude schopen zajistit a upravit technické a programové vybavení včetně instalace, uživatelské údržby, administrace a ochrany dat a zařízení.

german english

Naše jazyková škola nabízí:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky organizuje jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Ve školním roce 2022/23 se tento kurz neotevírá.

Ke stažení:

Rozvrhy hodin pro jazykovou školu (formát PDF)

Organizace kurzu

Kurzy probíhají 5 dnů v týdnu, každý den 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:30 hod.), od 3. září 2018 do 29. června 2019. Základní vyučovací formou je vyučovací jednotka o délce 90 minut. Výuka se nekoná v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků. Posluchači se připravují ke státním jazykovým zkouškám (základní a všeobecné) nebo k mezinárodním zkouškám (cambridgeské zkoušky FCE a CAE, Goethe-Zertifikat nebo Österreich Zertifikat z němčiny). Státní jazykové zkoušky z angličtiny a němčiny lze skládat přímo v naší jazykové škole na konci školního roku, na cambridgeské zkoušky se lze ve škole zaregistrovat a uplatnit slevu z ceny zkoušky. Při větším počtu přihlášených studentů i tyto zkoušky proběhnou v naší jazykové škole.

Všichni vyučující mají vysokoškolskou aprobaci pro výuku jazyků, konverzaci NJ vyučuje kvalifikovaná rodilá mluvčí NJ. Do jednoletého pomaturitního studia se MŮŽE ZAPSAT KDOKOLI, tedy nejen maturanti ze středních škol.

Po přijetí a zaregistrování přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/19 bude uchazeč písemně informován o výsledku přijímacího řízení nejpozději 15. 8. 2018. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři školy nebo ji vyplnit online. Přepokládá se vstupní znalost jazyka na úrovní A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přijatých přihlášek a naplnění povolené kapacity kurzu maximálně 18 studentů. Po obdržení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč uhradit školné v plné výši nejpozději 24. 8. 2018. Teprve po zaplacení školného v plné výši se uchazeč stává studenem jazykového kurzu. Do kurzu lze přistoupit i v průběhu školního roku do naplnění kapacity maximálně 18 studentů a zaplacení poměrné části školného do konce školního roku.

Jazyková škola si vyhrazuje právo neotevřít roční intenzivní kurz Aj nebo NJ v případě, že nebude mít dostatek přihlášených studentů se zaplaceným školným do 24. 8. 2018. V takovém případě škola vrátí v plné výši již zaplacené školné.

ŠKOLNÉ na celý školní rok činí 20.000 Kč.

Úhrada školného na účet č. 86-4401380217/0100, variabilní symbol rodné číslo.

Ceny nezahrnují učebnice ani poplatky za zkoušky.

Pokud počet studentů v kurzu klesne pod úroveň rentability celého kurzu, navrhneme zbylým studentům navýšení platby nebo ukončení kurzu s návrhem na vrácení školného za neodučené hodiny do konce školního roku.

Cíle studia

Cílem programu je, aby absolventi pomaturitního studia dokázali samostatně a bezproblémově komunikovat v cizím jazyce v nejrůznějších životních situacích a aby ovládali veškeré gramatické struktury a slovní zásobu na příslušné jazykové úrovni. Získané dovednosti a poznatky tak absolventi mohou efektivně využít při svém dalším studijním nebo profesním rozvoji. Dalším cílem je umožnit našim studentům úspěšně složit mezinárodní zkoušku odpovídající jejich úrovni a vybranému jazyku, případně úspěšně vykonat státní jazykovou zkoušku.

Obsah studia

Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému slovu, zdokonalují si svůj psaný projev, slovní zásobu, poslech, práci s textem a gramatické znalosti komunikativní metodou.
Studijní plán pomaturitního studia je pečlivě vypracován našimi kvalifikovanými učiteli tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita studia a příprava na mezinárodní jazykové certifikáty.

Obsahově se studium skládá z následujících modulů:

 • všeobecný jazyk – gramatika, konverzace, čtení, psaní, poslech, rozšiřování slovní zásoby - studijním materiálem je základní cizojazyčná učebnice;
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – strategie, tipy, cílené procvičování, testování, pre-testing – doplňkové učebnice a studijní materiály;

Celkový počet hodin: cca 780 vyučovacích hodin. 

Učebnice: jsou přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám; dále jsou používány testy z minulých let a nové materiály. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního kurzu, na anglické učebnice je však poskytována 20 % - 25 % sleva.

Naše jazyková škola připravuje pro žáky školy i pro zájemce z řad veřejnosti následující zkoušky a certifikáty:

 1. Přípravu pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) z anglického a německého jazyka
 2. Přípravu pro získání státní jazykové zkoušky základní B2 Společného referenčního rámce pro jazyky
  • přihláška
  • směrnice
  • tematické okruhy AJ
  • tematické okruhy NJ
  • bližší informace - PaedDr. Jindřich Jansa, tel.: 601 694 999, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.