logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Zřizovatel školy

logo jmk 250x

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes394
Včera937
Týden4599
Měsíc19331
CELKEM1999067

 • Vaše IP adresa: 44.200.86.95
 • Webový prohlížeč: Unknown
 • verze:

4
Online

Často kladené dotazy - FAQ

 • Jakou podobu budou mít přijímací zkoušky pro tento školní rok?
  Všichni zájemci o studium na naší škole (4letého i 8letého gymnázia, oborů pedagogických, technických i ekonomických) budou skládat jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M, které zadává a vyhodnocuje zařízení MŠMT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Podobu těchto zkoušek najdete na stránkách www.cermat.cz.
 • Kdy se konají na vaší škole přijímací zkoušky?
  Termíny jsou dané ministerstvem. Žáci, kteří se hlásí do čtyřletých oborů, budou centrálně zadávané přijímací zkoušky skládat 12. a 15. dubna 2024. Žáci, kteří se hlásí na obor osmileté gymnázium, pak 16. a 17. dubna 2024. Všichni žáci mohou skládat zkoušky v obou termínech, započítává se vždy lepší výsledek. Náhradní termín pro všechny obory je 29. a 30. května 2024. 
 • Za co je možné získat navíc body pro přijetí?
  Kritéria přijímacího řízení najdete od 31. 1. 2024 na stránkách naší školy v rubrice PRO UCHAZEČE. Kromě centrálně hodnocených jednotných testů z matematiky a českého jazyka získají žáci v přijímacím řízení body za výsledky v olympiádách a dalších soutěžích, za certifikáty jazykových mezinárodních zkoušek. Bodově hodnocen je také prospěch z posledních dvou ročníků základní školy. 
 • Z čeho se budou skládat přijímací zkoušky?
  Všichni uchazeči budou skládat jednotné zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Uchazeči o obor PMP (Předškolní a mimoškolní pedagogika) budou 25. nebo 26. března 2024 absolvovat navíc praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a jazykové výchovy. 
 • Dělají se u vás talentové zkoušky?
  Ne, talentové zkoušky mají jen umělecké školy. U nás pouze zájemci o obor PMP skládají praktickou přijímací zkoušku, která slouží k ověření dovedností v tělesné, hudební, výtvarné výchově a jazykového projevu (viz předchozí dotaz). 
 • Praktickou zkoušku budu také moct dělat dvakrát?
  Ve školním roce 2023/2024 se koná praktická zkouška ve dnech 25. a 26. 3. 2024, děláte ji však pouze jednou, protože na obor PMP podáváte jedinou přihlášku. 
 • Na kolik středních škol se mohu v 1. kole přihlásit?
  Nově platí možnost podat v rámci prvního kola přihlášky na tři střední školy, případně dva nebo tři různé studijní obory vzdělávání v rámci jedné střední školy. 
 • Jak budou dělat přijímačky ti, kteří mají zdravotní problémy?
  Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním musí k přihlášce doložit posudek školského poradenského zařízení. Na základě jejich doporučení jim ředitel školy umožní použití podpůrných pomůcek nebo prodloužení času potřebného na vypracování testů. 
 • Když můžu dělat přijímačky dvakrát, to se můžu rozhodnout, ve které škole je budu psát jako první?
  Volbu školy pro psaní přijímací zkoušky provede na základě přihlášky CERMAT, uchazeč bude pozván ředitelem vybrané školy před termínem konání přijímací zkoušky.
 • Výhody a nevýhody studia na gymplu?
  Výhodou studia na gymnáziu je výborná všeobecná příprava ke studiu všech oborů vysokých škol, studenti jsou připraveni ke studiu jakéhokoliv oboru a v jakékoliv formě. V posledních dvou ročnících gymnázia si navíc student vybírá ty volitelné předměty, které bude potřebovat ke svému dalšímu studiu na vysoké škole. Další výhodou gymnázia je, že má největší hodinovou dotaci studia cizích jazyků. 
 • Jaké je zaměření vašeho gymnázia, čím se liší od horního (co navíc nabízíte)?
  Na našem gymnáziu připravujeme studenty tak, aby získali jazykové certifikáty, aby složili státní jazykové zkoušky a mezinárodní zkoušky z AJ, NJ. Dále podporujeme výuku přírodovědných předmětů. Proto spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a VUT Brno, firmou ČEZ Jaderné elektrárny Dukovany, s certifikačními centry mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge a Österreich institutem Brno. Poskytujeme individuální přípravu a podporu nadaným a talentovaným studentům v předmětových soutěžích, středoškolské odborné činnosti. Na odborné stáže studentů v Anglii získáváme dotace z projektů EU operačního programu Věda Výzkum Vzdělávání (VVV). Na stránkách naší školy si můžete nalézt starší zprávy, které o těchto a dalších aktivitách školy informují. 
 • Jak se liší jednotlivé pedagogické obory svým výstupem?
  Obor předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) poskytuje tuto kvalifikaci: učitelka MŠ, vychovatelka, učitel přípravné třídy ZŠ, asistent pedagoga a pedagoga volného času. Z oboru sociální činnost (SČ) jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, nadacích, charitativních organizacích, ústavech sociální péče atd. Studium oboru Pedagogické lyceum je přípravou ke studiu na vysoké škole, a to převážně humanitních oborů, jako je historie, psychologie, politologie, práva a další společenskovědní obory. Část studentů míří na pedagogické fakulty. Ihned po maturitě absolvent lycea získává kvalifikaci asistent pedagoga a pedagog volného času. 
 • Co když dítě nemělo na základní škole německý jazyk, ale ruský či jiný?
  Prvním cizím jazykem je angličtina. Druhým cizím jazykem bývá nejčastěji na naší škole němčina. Ne všechny obory musí mít nutně druhý cizí jazyk, proto se podívejte do učebních plánů daného oboru, např. obor PMP má po celé studium pouze jeden cizí jazyk. Ten, kdo neměl němčinu a zvolí si ji, je zařazen do méně pokročilé skupiny, učitelé mu vyjdou při přípravě vstříc, ale nejvíc práce musí udělat sám student. 
 • Máte žákovské nebo tak něco, kam učitelé zapisují známky?
  Vše (známky, rozvrh, suplování, absence) se zapisuje do systému, který je žákům i rodičům přístupný na internetu. 
 • Jaké kurzy nebo školení, certifikáty nabízí škola?
  Naše škola má právo udělovat certifikáty státní jazykové zkoušky B1 a B2 anglického i německého jazyka. Během čtyř let studenti absolvují různé kurzy (plavecký, vodácký, lyžařský atd.), škola jim umožňuje navštěvovat různé nepovinné předměty, které je připravují k dalším zkouškám, např. znakovou řeč. 
 • Jaká část výuky je věnována jazykům a jaké jazyky kromě angličtiny a němčiny je možné studovat?
  Povinně se studují dva jazyky - AJ a NJ. Dále je možné studovat španělštinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Ti, kteří se chtějí připravit na složení zkoušek z angličtiny a němčiny, mají rozšířenou výuku těchto jazyků. Přímo na naší škole pak pořádáme státní jazykové zkoušky (viz předchozí dotaz). Z těchto dvou jazyků mají studenti možnost vykonat také mezinárodní zkoušky - Cambridge a Goethe institut. 
 • Ve kterém ročníku na gymplu se může student profilovat – přírodovědné, humanitní?
  Profilace předmětů humanitních nebo přírodovědných je možná u gymnázia v předposledním a posledním ročníku studia. 
 • Můžu jít na pedagogické lyceum, když nemám talent na hudebku a tělocvik?
  Obor Pedagogické lyceum mohou studovat i ti, kteří nemají „talent“, neboť výchovy se vyučují pouze v 1. ročníku. Od 2. ročníku se žáci volí pouze jednu ze čtyř výchov (hudební, osobnostní a dramatickou, tělesnou nebo výtvarnou), kterou jako jedinou navštěvují až do 4. ročníku. 
 • Je možné se u vás naučit dobře německy? Připravujete studenty na všeobecně uznávané zkoušky z jazyků?
  Zejména ti, kteří nastupují s jistými znalostmi z němčiny, jsou připravováni k získání zkoušky z úrovně B1, popř. B2. Ověřit znalost, a to ještě před složením zkoušky, je možné tím, že uchazeči absolvují pre-testing. Studenti mohou navštěvovat volitelné předměty, ve kterých se právě připravují na tyto jazykové zkoušky z němčiny, a to zdarma v rámci speciálního semináře. Díky této výuce mohou složit mezinárodní jazykovou zkoušku Goethe Institutu nebo Österriech institutu, kterou mohou vykonat zde ve Znojmě za finanční podpory města Znojma (projekt Kolumbus). Výuka je posílena nejen tímto seminářem, ale studenti mají možnost také navštěvovat konverzační hodiny (již od 2. ročníku). 
 • Jaká je nabídka nepovinných předmětů?
  Nabídka nepovinných předmětů je: AJ, NJ, francouzština, španělština, ruština, sportovní hry, šachový kroužek, sborový zpěv, znaková řeč, programování, cvičení pro dívky. 
 • Jaké jsou nepovinné a volitelné předměty?
  Na čtyřletém a osmiletém gymnáziu je nabídka volitelných předmětů nejširší. Již ve 2. ročníku (u 8letého gymnázia v sextě) mají studenti první volitelný předmět – konverzaci v cizím jazyce. Postupně se přidávají další 3 předměty: M, Bi, Ch, F, Z, D, ZSV, Deskriptivní geometrie, Programování, další cizí jazyk. Na pedagogických oborech jsou dva volitelné předměty ve 4. ročníku, studenti si volí z této nabídky: AJ, NJ, ZSV, M, D, Bi, Psychologie, Pedagogika. Studenti navštěvují i další, nepovinné předměty (viz předchozí dotaz). 
 • Jaký je rozdíl mezi naším G a G Polesného?
  Porovnání našeho gymnázia a gymnázia K. Polesného ponechám na objektivním posouzení každého uchazeče z veřejně dostupných dat a informací. 
 • V čem je výhodnější lyceum než „mateřinka“?
  Pedagogické lyceum je přípravou na VŠ, "mateřinka" je odborná střední škola, která poskytuje plnou kvalifikaci pro učitelku MŠ, vychovatelku atd. (viz předchozí dotazy). 
 • Musím umět hrát na něco hrát, když se hlásím na PMP?
  Ne, to není podmínkou přijetí. Hned v 1. ročníku však začíná předmět hra na hudební nástroj.
 • Musím mít doma klavír, když budu na mateřince, kde je klavír povinný?
  Klavír doma mít nemusíte. I v praxi se častěji budete setkávat s klávesami. Ale ty je dobré doma mít, abyste mohli pravidelně cvičit. 
 • Jak probíhá praxe na pedagogických oborech?
  Praxe se člení na odbornou a učební. Odborná praxe je ve školských zařízeních souvisle dva týdny v 1. až 3. ročníku, ve 4. ročníku pak čtyři týdny. Učební praxe je zařazena do pravidelného rozvrhu ve 3. a 4. ročníku. To platí pro obory PMP a SČ. Obor pedagogické lyceum má pouze odbornou praxi souvisle dva týdny ve 3. a 4. ročníku. 

Sdílejte tento článek