logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes426
Včera432
Týden3818
Měsíc1938
CELKEM1726971

  • Vaše IP adresa: 35.172.164.32
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

4
Online

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se v rámci Výzvy č. 56 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) zaměřila na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Bylo realizováno 40 vyučovacích hodin čtenářských dílen, 6 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo zahraničního jazykového kurzu (Anglie, Německo) a 11 učitelů stínovalo v zahraničí (Finsko, Polsko, Rakousko) ve vyučovacích předmětech: cizí jazyky, matematika, přírodovědné a technické předměty.

esf 

Projektový záměr

Oblast podpory: 7.1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Prioritní osa programu: 7.1 − Počáteční vzdělávání
Číslo OP: CZ. 1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs
Název projektu: Moderní vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1485
Hodnota projektu: 958 364,- Kč
Doba trvání projektu: 6 měsíců - od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.


Popis školy:
Naše škola je umístěna v malém městě a svojí velikostí je nadprůměrná. Navštěvují ji žáci, kteří jsou převážně z blízkého okolí školy. Část žáků Střední pedagogické školy musí dojíždět a část je ubytována v domově mládeže, který je součástí školy. Výuku ve všech pěti realizovaných oborech vzdělání zabezpečuje stabilizovaný učitelský sbor. Naprostá většina pedagogických pracovníků má odbornou kvalifikaci pro výuku ve střední škole požadovanou příslušným právním předpisem a přiměřenou délku přímé pedagogické praxe. Silnou stránkou našich učitelů je odbornost, dovednost spolupracovat v týmu a otevřenost moderním trendům ve výuce. Prostor pro zlepšení a další práci vidíme například v oblasti dalšího zkvalitňování vzdělávání, zejména metod a forem práce ve vzdělávacím procesu.
Problematice zkvalitňování výuky se na naší škole věnujeme dlouhodobě. Této oblasti věnujeme zvýšenou péči jak ve výuce tak při pořádání mimo výukových činností (např. zapojování žáků do olympiád a soutěží, naši učitelé se žákům věnují i mimo rámec svých pracovních povinností, zapojení do SOČ, organizace besed a přednášek apod.).
Vzhledem k výše uvedenému a také vzhledem k obsahu našich ŠVP a dalších učebních dokumentů se domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat naši energii a prostředky v rámci projektu „Moderní vzdělávání“ do oblastí čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.
Cílem projektu je tedy zejména kvalitativní posun v oblasti metod a forem práce ve výuce, rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků i pedagogických pracovníků, podpora zájmu žáků školy o vzdělávání v cizích jazycích, další zlepšování jejich informační a čtenářské gramotnosti, zkvalitňování přípravy žáků na budoucí výkon povolání a v neposlední řadě také naplnění materiálních potřeb souvisejících se zkvalitňováním výuky. Tyto cíle budou naplněny realizací příslušných šablon projektu „Moderní vzdělávání“.

Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností žáků i učitelů. Tyto cíle budou naplněny následujícími aktivitami

Realizované klíčové aktivity:
V souladu s globálními cíli OP VK a ŠVP jednotlivých oborů, materiálními potřebami a personálními možnostmi bude naše škola realizovat následující klíčové aktivity:

01.01 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
Počet šablon - 2 v celkové hodnotě 113.512,-Kč

Cílem této klíčové aktivity je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
V rámci těchto dvou šablon pedagogové vytvoří 4 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 4 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016.
Každý z tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na školní rok 2015/2016. V průběhu trvání projektu proběhne v každém z vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě na jednu šablonu, tj. celkem min. 200 ks knih.
Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou žáci středních škol a pedagogičtí pracovníci středních škol.

01.02 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
Počet šablon – 6 v celkové hodnotě 381.114,-Kč

Cílem této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů.
Tato klíčová aktivita bude realizována krátkodobým intenzivním kurzem v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou učitelé SŠ. Celkově bude podpořeno 6 pedagogů.

01.03 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
Počet šablon 11 – v celkové hodnotě 463.738,-Kč

Cílem této klíčové aktivity je profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.


Tato klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program.
Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Cílová skupina : cílovou skupinou jsou pedagogové cizích jazyků, matematiky, přírodovědných nebo technických předmětů (včetně ICT) SŠ.

Projektové aktivity budou mít přímý vliv na studenty školy, zapojí se aktivně 21 pedagogů. Je očekáván aktivní přístup studentů i pedagogů a zvýšení zájmu o uvedené oblasti vzdělávání.


Sdílejte tento článek