logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

ISIC karty u nás ve škole

ISIC

Jazyková škola nabízí

Naše projekty

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes254
Včera720
Týden974
Měsíc16019
CELKEM1609496

  • Vaše IP adresa: 34.239.154.240
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

5
Online

Pedagogické lyceum (PL) 78-42-M/03

Budova Pontassievská 3, Znojmo

 Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. Součástí přihlášky je i přiložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Tento obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolventi, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ, mohou po složení maturitní zkoušky vykonávat funkci asistenta pedagoga a asistenta volného času.

Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán platný od 1. 9. 2017

Vyučovací předměty Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty          
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14 (+EsV/4)
Jazyk anglický*1 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Cizí jazyk – N, F, R*1 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 2 2 2 2 8 (+ EkV/3)
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis - 3 - - 3
Fyzika 3 - - - 3
Chemie 2 - - - 2
Biologie 2 2 2 - 6
Matematika 4 4 4 3 15
Tělesná výchova*1 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Výtvarná výchova*1 2/2 - - - 2/2
Hudební výchova*1 2/2 - - - 2/2
Dramatická výchova*1 2/2 - - - 2/2
Informační a kom. tech. 1 1/1 1/1 2/2 1/1 5/5
Pedagogika - 2 2 2 6
Psychologie - 2 2 2 6
Volitelné předměty          
Volitelné specializace*2          
(tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova) - 4 4 4 12
Volitelné předměty*3 - - - 2x2 4
Odborná praxe     2 týdny 2 týdny  
Nepovinné předměty*4          
Kurzy*5          
(plavecký, lyžařský, sportovně-turistický, atleticko-herní)          
Celkem 33 33 32 30 128

Poznámky k učebnímu plánu:
*1    Žáci se dělí v označených předmětech na skupiny
*2    Žák si volí jednu specializaci z nabídky
*3    Žák si volí 2 volitelné předměty z nabídky. Nabídka volitelných předmětů může být upravována dle aktuálního zájmu žáků a personálních podmínek školy. Učební osnovy volitelných předmětů jsou přílohou tohoto dokumentu a tvoří jeho nedílnou součást.
Základní nabídka volitelných předmětů:
  jazyk anglický - volitelný
  jazyk německý, francouzský, ruský  - volitelný (podle jazyka, ve kterém se žák vzdělává od 1. ročníku)
  základy společenských věd - volitelný
  dějepis - volitelný
  biologie - volitelná
  informační a komunikační technologie - volitelný
  pedagogika - volitelná
  psychologie – volitelná
  matematika - volitelná
*4    Mimoškolní aktivity (např. sborový zpěv, sportovní hry, cizí jazyk, latina) jsou realizovány při dostatečném počtu přihlášených žáků a podle personálních a finančních podmínek školy.
*5    Kurz lyžařský a sportovně - turistický je určen všem žákům oboru, kurz plavecký a atleticko-herní je určen pro žáky, kteří si zvolili specializaci tělesné výchovy. Kurzy se realizují v rozsahu 5-7 dní a podle podmínek školy.

Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.


Sdílejte tento článek