Pedagogické lyceum (PL) 78-42-M/03

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. Součástí přihlášky je i přiložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Tento obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolventi, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ, mohou po složení maturitní zkoušky vykonávat funkci asistenta pedagoga a asistenta volného času.

Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán: (platí od 1.9.2012)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14 (+EsV/4)
Jazyk anglický 3 3 3 3 12
Cizí jazyk – N,F,R 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 2 2 2 2 8 (+ EkV/3)
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis - 2 2 - 4
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 3 - - - 3
Biologie 2 2 2 - 6
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná výchova 2 - - - 2
Hudební výchova 2 - - - 2
Dramatická výchova 2 - - - 2
Informační a kom. tech. 2 1 1 1 5
Pedagogika - 2 2 2 6
Psychologie - 2 2 2 6
Volitelné specializace - 4 4 4 12
Volitelné předměty - - - 2x2 4
Kurzy          
Celkem 33 33 32 30 128

Učební plán (dobíhající obor č. 78-42-M/003)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
1.Povinné          
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk druhý 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 2 2 2 6
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis 2 2 - - 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 1 2 - - 3
Biologie 2 2 2 - 6
Inform. komunikační tech. 2 1 2 - 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Pedagogika - - 2 3 5
Psychologie - - 2 3 5
Hudební výchova 2 - - - 2
Výtvarná výchova 2 - - - 2
Dramatická výchova 2 - - - 2
2.Volitelné - specializace - 4 4 4 12
3.Volitelné předměty       2x2 4

Od 2. ročníku si student povinně volí jednu z uvedených specializací (hudební, výtvarná, dramatická, tělesná výchova) minimální hodinové dotaci 12 hodin celkem. Specializace jsou otvírány jednak na základě zájmu studentů, jednak s respektováním možností školy.

Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.